Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

ZD SAĞLIK HİZMETLERİ ESTETİK EĞİTİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket veya DENT SUADİYE olarak anılacaktır.) olarak hastalarımızın başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup, İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla DENT SUADİYE tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.  Dent Suadiye işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Şirketimizin sunduğu tedavi hizmetleri ile ilgili bilgilenmek, randevu almak ve fiyat bilgisi öğrenmek  için web sitemiz (www.dentsuadiye.com) üzerinden paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, e-posta adresi, telefon numarası, ağız ve diş röntgeni, fotoğraf ve video görüntüleri); ürün ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, eğitim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; açık rıza verilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak elektronik ortamlarda otomatik yolla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bir akdin yerine getirilmesi amacıyla hizmet sözleşmesi ilişkisi içinde olduğumuz çalışma ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Dent Suadiye’nin Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Noter Sok. Su Apt. No:18/3 Kadıköy-İstanbul adresine yazılı olarak veya info@dentsuadiye.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.